ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​

ភ្នំពេញ:
​ក្រសួងទេសចរណ៍​បានធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​ការគ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ​ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​លើកលែងតែ​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ​ឬ​ស្ថិតនៅក្នុង​សណ្ឋាគារ​មាន​ចំណាត់ថ្នាក់​ចាប់ពី​ផ្កាយ​បួន​ឡើង​។

​ដូចនេះ​សូម​ប្រតិបត្តិ​ករ​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ​ទាំងអស់​(​លើកលែង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ​មាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដា​ឬ​ស្ថិតនៅក្នុង​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​បួន​ឡើង​)​ដែល​ត្រូវសុំ​អាជ្ញា​បណ្ណ​បន្ត​ឬ​ថ្មី​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​សំនុំបែបបទ​ស្នើសុំ​នៅតាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ដោយមាន​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​រាជធានី​-​ខេត្ត​ជា​សេនាធិការ​។​

ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​
ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​

ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍​មនុស្សពេញវ័យ ទៅ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​