ក្រសួង​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេត្តព្រៃវែង បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​តាម​សហគមន៍ ចិញ្ចឹមសត្វ​មាន់​ទា ដើម្បី​បង្កើន​ជីវភាព​គ្រួសារ​

​ខេត្តព្រៃវែង ៖ នៅពេលនេះ​ខេត្តព្រៃវែង តាម​ស្រុក​ស្រែចម្ការ​តាម​សហគមន៍​កំពុង​នាំគ្នា​ចិញ្ចឹមសត្វ​បង្កើន​ចំណូល​ក្នុង​គ្រួសារ​យ៉ាង​ផុលផុស​។ បន្ទាប់ពី​ពួកគាត់​ទទួលបាន​ការបណ្តុះបណ្តាល​ពី​អង្គការ​នានា​និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​កសិកម្ម​ផ្នែក​ផលិតកម្ម​និង​បសុព្យាបាល​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រួសារ​ភាគច្រើន​ក្លាយជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​