ក្រសួង​ចំនួន​៤​ដែល​ត្រូវ​ដឹកនាំ​ដោយ អង់ សាន​ស៊ូ​ជី​

dnt-news : ក្រសួង​ចំនួន​បួន មាន ក្រសួងការបរទេស​, ការិយាល័យ​ប្រធានាធិបតី , អប់រំ និង ក្រសួង​អគ្គិសនី និង​ថាមពល ដែល​ត្រូវបាន​ដឹកនាំ​ដោយ លោកស្រី អង់ សាន​ស៊ូ​ជី នេះ​បើ​យោងតាម​សារព័ត៌មាន BBC ដែល​បានចេញ​ផ្សាយ​បន្ទាប់ពី​ទទួល​ព័ត៌មាន​ថា លោកស្រី​ក៏មាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ជួរ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ដែរនោះ​។​