សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

ហុងកុង៖ តារាសម្តែង និងម៉ូដែលសិចស៊ី របស់ហុងកុង នាង Tan Xiao Tong គឺជាតារាដែលតែងតែ បង្អួតសម្រស់សិចស៊ី ជាពិសេស បង្ហាញដើម ទ្រូងមូលក្លំនាង តែម្តង ធ្វើឲ្យប្រុសៗ ជ្រួសជ្រើមចង់រកកន្លែង រំដោះទុក្ខលោកីយ៍។

នាង Tan Xiao Tong មានឈ្មោះហៅក្រៅជា ភាសាអង់គ្លេស១ទៀត គឺ  Elise  ។

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !

សម្រស់នាង Tan Xiao Tong ប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ !