កម្ពុជា-រុស្ស៊ី​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៩ នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ

កម្ពុជា-រុស្ស៊ី​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៩ នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ