ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ជូន​ដំណឹង​អំពី​​បាតុភូត​ធម្មជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥-២៦​ ខែ​មីនា

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ជូន​ដំណឹង​អំពី​​បាតុភូត​ធម្មជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥-២៦​ ខែ​មីនាក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ជូន​ដំណឹង​អំពី​​បាតុភូត​ធម្មជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥-២៦​ ខែ​មីនា