១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

កូរ៉េ៖ បើលោកអ្នកស្រលាញ់ សាច់ដុំធំៗលោកអ្នក ប្រហែលអ្នកជក់ចិត្ត និងរូបភាពរបស់បុរស សាច់ដុំជនជាតិកូរ៉េទាំងនេះ ដែលពួកគេបានចំណាយ ពេលជាច្រើនដើម្បីហ្វឹកហាត់ និងក្លាយជាបុរសកាយវប្បកម្ម ដ៏ល្បីល្បាញនៅកូរ៉េខាងត្បូង ។

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រKorea Times បានជ្រើសរើសរូបភាពរបស់ បុរសកាយវប្បកម្មកូរ៉េ ១៣សន្លឹកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ

១៣ សន្លឹកទាក់ទាញពី បុរសសាច់ដុំកូរ៉េ