មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋភ្នំពេញ ៖ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ក៏ដូចជា​ការ​លើក​សោ​ភណ្ឌ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​បាន​នឹង​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ បន្ថែម​ទៀត។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨-២៣​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាននឹងកំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ក្នុង​នោះ​រួមមាន​ទី​១ ផ្លូវ​លេខ ២៥៣ ចាប់ពី​មហាវិថី​កម្ពុជា​ក្រោម​ដល់​វិថី​ទេព ផន​។ ២ ផ្លូវ​លេខ ៣១៣ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ ៥៦៦​ដល់​ផ្លូវ​លេខ​៥២៨​។​៣ ផ្លូវ​លេខ ១៣២ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​២៥៣​ដល់​ផ្លូវ​លេខ​២៦១​។​៤ ផ្លូវ​លេខ ៥៦៦ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៣១៥​ដល់​ផ្លូវ​លេខ​២៨៩​។​ទី​៥ ផ្លូវ​លេខ​២៦១ ចាប់ពី​វិថី​ទេព ផន ដល់​ផ្លូវ​លេខ​៣៣៨​។ ៦ ផ្លូវ​ចូល​សាលា​ចំការ​ដូង ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​២១៧​ដល់​សាលា​ចំការ​ដូង​៕

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កំពុង​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ចំនួន ៦​ខ្សែ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ