២៣​មី​នា​​ស​ម​ត្ថ​កិ​ច្ច​ឃាត់​ខ្លួន អ្ន​ក​បើ​ក​ប​រ​មា​ន​ជា​តិ​​ស្រ​វឹ​ង​ជា​ង ៣០០​នា​ក់​

ភ្នំពេញ៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ កម្លាំង​មា​ន​ស​ម​ត្ថ​កិ​ច្ច បា​ន​ត្រួត​ពិ​និ​ត្យ អ្នក​បើក​ប​រ​ក្រោ​ម​ឥទ្ធិ​ព​ល នៃ​គ្រឿង​ស្រ​វឹ​ង    ៤៦​លើ​ក​ ក្នុ​ង​នោះ​បា​ន​ឃា​ត់​អ្ន​ក​បើ​ក​ប​រ ៣១៥​នា​ក់ អ្ន​ក​បើក​ប​រ​រ​ថ​យ​ន្ត ចំនួន​៧៧​នា​ក់ ស្រី​២​នា​ក់ និ​ង​អ្នក​បើ​ក ប​រ​ម៉ូតូចំ​នួ​ន​២៣៨ នា​ក់​។​ យោងតាមអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា “យានយន្ត ដែលបានធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យ មាន​ចំ​នួ​ន ៥២៨ គ្រឿង ម៉ូតូចំនួន៣៤១គ្រឿង រថយន្ត១៨៧គ្រឿង។យានយន្តដែលបាន ចេញប័ណ្ណពិន័យបទល្មើស ចំនួន១៣១គ្រឿង ម៉ូតូ​១០៧​គ្រឿង  រថយន្ត២៤គ្រឿង”។ អប់រំអ្នកបើកបរដែលមាន អត្រាជាតិស្រវឹងក្រោម០,២៥ ចំនួន៥ នាក់ ម៉ូតូចំនួន៤នាក់ រថយន្តចំនួន១នាក់។ ពិន័យអ្នកបើកបរដែល​ មា​ន​អត្រា​ជាតិស្រវឹង ចាប់ពី០,២៥ ដល់០,៣៩ មីលីក្រាម២នាក់ ។ ឃាត់អ្នកបើកបរស្រវឹង ចំនួន៣នាក់អ្នកបើកម៉ូតូ ៣នាក់ ០,៥៨ – […]