លោក សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ នឹង​បង្កើត​អង្គការ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​កម្ពុជា

dnt-news : ​សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ​ថា លោក​នឹងមាន​គម្រោង​បង្កើតជា​អង្គការ​មួយ សម្រាប់​ជួយ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា​នៅពេលដែល​លោក​វិល​ត្រលប់​មកពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​វិញ ។​