កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

បរទេស៖ តម្រូវការរបស់ស្ត្រីក្រៅខ្លួន ១ទៀត នោះគឺ កាបូបស្អាតឆើតឆាយ និងមានតម្លៃកប់ពពក ហើយ ថ្ងៃនេះ LookingToday បង្ហាញនូវកាបូបទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត ។

យោងតាម fashionavecpassion បានបង្ហាញកាបូបទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត ចាប់ពី ជាង៣ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ ជាង៣លានដុល្លារអាម៉េរិក ។
១. កាបូប  Mouawad 1001 Nights តម្លៃ ៣.៨០០.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ដោយធ្វើឡើងពីមាស ១៨ការ៉ាត់មាស និង ត្បូងពេជ្រ ៣៨១.៩២ ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

២.កាបូប Hermés Birkin  តម្លៃ១.៩០០.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ដោយបញ្ចូលនូវ ត្បូងពេជ្រចំនួន ២០០០គ្រាប់ និងថ្មមានតម្លៃ៨ការ៉ាត់ ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៣.កាបូប  Chanel Diamond Forever តម្លៃ ២៦១.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ដោយធ្វើឡើងពីមាសស ១៨ការ៉ាត់ ត្បូងពេជ្រ ៣៣៤ គ្រាប់។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៤.កាបូប Lana Marks Cleopatra តម្លៃ ២៥០.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  បញ្ចូលដោយត្បូងពេជ្រស និងខ្មៅ ចំនួន ១៥០០ គ្រាប់។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៥. កាបូប  Hermés Birkin Matte Crocodile តម្លៃ ១២០.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ដោយបញ្ចូលត្បូងពេជ្រ ១០ការ៉ាត់ ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៦.កាបូប Leiber Precious Rose តម្លៃ  ៩២.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ធ្វើឡើងដោយត្បូងពេជ្រ ១.០១៦គ្រាប់ ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៧.កាបូប   Louis Vuitton Tribute Patchwork  តម្លៃ ៤២.០០០គ្រាប់  គ្មានស្បែកក៏ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងបំពាក់ដោយ ត្បូងពេជ្រនោះទេ តែ វាបញ្ចូលដោយ ម៉ូដែល LV ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៨.កាបូប Gadino by Hilde Palladino តម្លៃ ៣៨.៤៧០  ធ្វើឡើងពីស្បែកក្រពើ និង ត្បូងពេជ្រចំនួន ៣៩គ្រាប់ ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

៩.កាបូប  Marc Jacobs Caroline តម្លៃ ៣៨.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ធ្វើឡើងពីស្បែកក្រពើ។

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត

១០.កាបូប  Fendi Selleria  តម្លៃ ៣៨.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ធ្វើឡើងពីស្បែកសំពោច និងសត្វម្យ៉ាង ឈ្មោះ Chinchilla ៕

កាបូបស្ត្រីទាំង១០ ដែលមានតម្លៃបំផុត