សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

១) សៀវភៅ The Essays of Warren Buffett ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Lawrence Cunningham និង​លោក Warren Buffett ខ្លួន​ឯង​ ដោយ​ក្នុង​សៀវភៅ​នេះ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ដោយ​សំណេរ​សំខាន់ៗ​របស់​លោក Buffett សរសេរ​ទៅ​កាន់​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន Berkshire Hathaway អស់​ជា​ច្រើន​ទសវត្ស​ ក្នុង​នាម​លោក​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ ដោយ​លោក​បាន​គោលការណ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​របៀប​នៃ​ការ​អនុវត្ត​របស់​លោក។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

 

២) សៀវភៅ Art of War ៖ និពន្ធ​ដោយ Sun Tzu លោក​បាន​រៀបរាប់​ពី​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អក្សរ​សាស្ត្រ​ ពី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​ចរចា​ ក្នុង​យុទ្ធសាស្ត្រ​អាជីវកម្ម។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

 

៣) សៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Robert T. Kiyosaki បង្រៀន​អ្នក​ពី​ផ្នត់​គំនិត​នៃ​គ្រួសារ​អ្នក​មាន និង ផ្នត់​គំនិត​នៃ​គ្រួសារ​អ្នក​ក្រ ពី​របៀប​នៃ​ការ​អប់​រំ​កូន​របស់​ខ្លួន។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

 

៤) សៀវភៅ The Big Short: Insider the Doomsday Machine ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Michael Lewis រៀប​រាប់​ពី​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ឆ្នាំ ២០០៨។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

 

៥) សៀវភៅ Freakonomics ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Steven B. Levitt និង លោក Stephen J. Dubner រៀបរាប់​ពី​គោលការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​ ដែល អាច​ឲ្យ​អ្នក​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ខាង​ក្រៅ។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ មុន​ចាប់​ផ្តើម​ជីវិត​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com