ចិន ៖ ចង់​វិនិយោគទុននៅកម្ពុជា​​ លើវិស័យ​ទេសចរណ៍ កសិកម្ម និង​ឧស្សាហកម្ម​

​ភ្នំពេញ​៖ លោក ឆឹង អ៊ី​ន​ហ្វ៊ូ (Cheng Yunfu) អនុប្រធាន​នៃ​អនុ​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​សាន់​ស៊ី​(Shaan xi)​និង​ជា​ប្រធាន​គណៈប្រតិភូ​វិនិយោគទុន​ចិន​បានឱ្យដឹងថា អ្នកវិនិយោគ​ខេត្ត​សាន់​ស៊ី​ចង់​បណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ កសិកម្ម ថាមពល​និង​ឧស្សាហកម្ម​។​