ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង ចិន​-​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ដល់​៤,៣១៤​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​៥០០០​លាន​ឆ្នាំ​២០១៧

dnt-news : លោក យ៉ាង ហៃ ប្រធាន​សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​បានឱ្យដឹងថា ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ជាទី​ផ្សារ​ធំ​សម្រាប់​កម្ពុជា ក្នុងការ​ជំរុញ​ផលិតផល​កម្ពុជា​ឲ្យ​ស្រប​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​រួមគ្នា​រវាង​ប្រមុខ រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ ដែល​បានដាក់​ទិសដៅ​ផែនការ​អនុវត្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី ឲ្យ​មាន​ទំហំ​ទ