ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

ការប្រកួត​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​លើ​វាល​រាប​ Kara Cup Race 2016 ​បាន​បើក​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​នេះ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​កីឡាករ​ចំនួន​៤៩​នាក់ លើ ​៤ ​វិញ្ញាសា​ផ្សេង​គ្នា។

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ដោយ​ការ​បើក​កម្មវិធី​ល្ងាច​មិញ​នេះ ​ក៏​មាន​ការ​សម្ដែង​សមត្ថភាព​ជិះ​ម៉ូតូ បង្ហោះ​ម៉ូតូ ​និង​បច្ចេកទេស​ពិសេស​ៗ​ខ្លះ​របស់​កីឡាករ​ដែល​ចូលរួម​ប្រកួត​ផង​ដែរ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា​ទះ​ដៃ​ហ៊ោកងរំពង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​ៗ​កាល​ពី​ល្ងាចមិញ ក្នុង​ការ​បើក​កម្មវិធី៖

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

ឡូយណាស់! ​ការ​សម្ដែង​របស់​កីឡាករ​ពេល​បើក​កម្មវិធី Kara Race 2016

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ