ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះភ្នំពេញ ​៖ ​យោង​តាម​ប្រភព​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ផ្សាយ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​មីនា​ នេះ បាន​បង្ហាញ​ពី​ការសង្កេត ​នូវ​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និង ខ្យល់​កន្ត្រាក់ តាមរយៈ ការ​ពន្យល់ និង​រូបភាព របស់​ក្រសួង ដែល​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម ​៖​​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ណែនាំ​អំពី​បាតុភូត​នៃ​ផ្គរ​រន្ទះ