អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

ភ្នំពេញ៖ គ្រាន់តែបានឮថា «អគារប្លែក» លោកអ្នកច្បាស់ ជាចង់ដឹងហើយថា តើអគារប្លែកដែលមាន ទំហំធំហើយខ្ពស់ តើគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ស្អាតប្លែកយ៉ាងណា ហេតុអីបានជាក្លាយទៅ ជាអគារប្លែកលំដាប់ពិភពលោក ។

យោងតាមរូបភាព ខាងក្រោមនេះ អគារដែលមានរូបរាងដូចជា ខ្សែរូត, អក្សរដាប់បែលយូ, ពែងតែ, កែវ និងរូបផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។ដែលអគារទាំងអស់ គឺមានភាពល្អប្រឌិតស្រស់ស្អាត ការរចនាប្លែកភ្នែក ការរចនាឡើង ជាមួយម៉ូដថ្មីប្លែកៗ ដែលមានជិត២០អគារ ដែលសុទ្ធសឹងតែមាន ការរចនាឡើងខុសៗគ្នា ។
ចង់ដឹងថាអគារទាំងអស់ ស្អាតប្លែកភ្នែកយ៉ាងណា តោះទៅទស្សនារូបភាពទាំងអស់ ៕

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក

អគារប្លែកៗ នៅលើពិភពលោក ស្អាតប្លែក