ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​វៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​

ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​វៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​ភ្នំពេញ ៖ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ នា​វេលា​ម៉ោង​៩​នេះ ​មាន​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​រៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​កម្ពុជា​ ស្ដី​អំពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់​ និង​បច្ចេកទេស​ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សុខភាព​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា​។

កិច្ច​ព្រមព្រៀង​លើ​វិធីសារ​ នៃ​ការ​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​រៃ​ភ្នំពេញ ​និង​ខាង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​ ធ្វើឡើង​ដើម្បី​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ការពារ​ថែទាំ​ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​៕
ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​វៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​

ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​វៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​

ការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​មន្ទីរពេទ្យ​ជោ​វៃ​ភ្នំពេញ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា​