ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឲ្យ​ធនាគារឯកជន​បង្កើន​ទុនបំរុង​ឲ្យ​បាន​យ៉ាងតិច​៧៥​លាន​ដុល្លារ​

dnt-news : ធនាគារជាតិ បង្គាប់​អោយ​ធនាគារឯកជន​បង្កើន​ទុនបំរុង​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ដល់​៧៥​លាន​ដុល្លារ​យ៉ាងតិច ដើម្បី​ចុះបញ្ជី​ប្រតិបត្តិ​ការរកស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​។ សេចក្ដីសម្រេច នេះ​បាន​ត្រូវ​ធនាគារជាតិ​ទុកពេល​ពីរ​ឆ្នាំ ដើម្បី​ឲ្យ​ធនាគារឯកជន​បង្កើន​មូលធន​នេះ គឺ​រហូតដល់​ឆ្នាំ​២០១៨​។​