១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

ឱកាសឆ្នាំថ្មីជិតចូលមកដល់ សុភាពនារីទាំងឡាយដែលមិនទាន់រកបានម៉ូដសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីទេ Sabay សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតាមដានម៉ូដសំលៀកបំពាក់ជាមួយ សិល្បការិនីល្បីៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាជំនួយក្នុងការស្វែងរកម៉ូដផងដែរ។

តោះទស្សនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តារាស្រីខាងក្រោម៖

(ទឹម រដ្ឋា)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(កែវ ពេជ្រពិសី)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(អ៊ុន អាលីហ្សា)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(ដួង ម៉ានិច)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(ស្រី ម៉ានីកា)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(គង់ វង្សយ៉ាទី)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(សូដា នីតា)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(យ៉ែម ស្រីពេជ្រ)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

( ព្រះកាយច័ន្ទ)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

(មាស ថនស្រីណៃ)

១០​ ម៉ូដ​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

ប្រភព៖ សប្បាយ