ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាស៊ី​វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​ក្នុង​ពូ​ល​ជុំ​ទី​2 ជប៉ុន អីុរ៉​ង់ អូស្ត្រាលី និង អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត

ពូ​ល A
       UAE V Saudi Arabia
UAE 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-1-1  ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-16 UAE 2-1 Iceland
03-16 UAE 6-1 Bangladesh
03-16 UAE 2-0 Palestine
Saudi Arabia 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 6-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 27 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Palestine 0-0 Saudi Arabia
11-15 Timor-Leste 0-10 Saudi Arabia
03-16 Saudi Arabia 2-0 Malaysia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 9 ប្រកួត UAE ឈ្នះ 1 Saudi Arabia ឈ្នះ 8 ។
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Saudi Arabia 2-1 UAE
11-14 Saudi Arabia 3-2 UAE
12-10 UAE 0-1 Saudi Arabia
04-09 Saudi Arabia 3-2 UAE
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Palestine V Timor-Leste
Palestine 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Palestine 0-0 Saudi Arabia
11-15 Palestine 6-0 Malaysia
03-16 UAE 2-0 Palestine
Timor-Leste 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 29   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Timor-Leste 0-1 Malaysia
11-15 UAE 8-0 Timor-Leste
11-15 Timor-Leste 0-10 Saudi Arabia
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Timor-Leste 1-1 Palestine
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល B
       Tajikistan V Kyrgyzstan
Tajikistan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-2-4  ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Jordan 3-0 Tajikistan
11-15 Tajikistan 5-0 Bangladesh
03-16 Australia 7-0 Tajikistan
Kyrgyzstan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Kyrgyzstan 2-0 Banglades
11-15 Australia 3-0 Kyrgyzstan
11-15 Kyrgyzstan 1-0 Jordan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 9 ប្រកួត Tajikistan ឈ្នះ 5 Krgyzstan ឈ្នះ 2 ស្មើ 2 ។
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Kyrgyzstan 2-2 Tajikistan
10-13 Kyrgyzstan 1-4 Tajikistan
03-13 Kyrgyzstan 1-0 Tajikistan
03-11 Tajikistan 1-0 Kyrgyzstan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Australia V Jordan
Australia 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 6-0-1  ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Australia 3-0 Kyrgyzstan
11-15 Bangladesh 0-4 Australia
03-16 Australia 7-0 Tajikistan
Jordan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Kyrgyzstan 1-0 Jordan
01-16 Egypt 0-1 Jordan
03-16 Jordan 8-0 Bangladesh
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Jordan 2-0 Australia
06-13 Australia 4-0 Jordan
09-12 Jordan 2-1 Australia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល C
                China V Qatar
China 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-2-1  ស៊ុត​បាល់​បាន 25 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 China 12-0 Bhutan
11-15 Hong Kong 0-0 China
03-16 China 4-0 Maldives
Qatar 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 7-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 29 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Qatar 1-2 Turkey
11-15 Bhutan 0-3 Qatar
03-16 Qatar 2-0 Hong Kong
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Qatar 1-0 China
01-11 China 0-2 Qatar
06-08 China 0-1 Qatar
06-08 Qatar 0-0 China
07-14 China 1-0 Qatar
10-01 China 3-0 Qatar
09-01 Qatar 1-1 China
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

          Maldives V Bhutan
Maldives 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-0-6  ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-15 India 3-2 Maldives
01-16 Maldives 3-2 Cambodia
03-16 China 4-0 Maldives
Bhutan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 48 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-15 Maldives 3-1 Bhutan
12-15 Bhutan 0-3 Afghnistan
12-15 Bhutan 0-3 Bangladesh
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
12-15 Maldives 3-1 Bhutan
10-15 Bhutan 3-4 Maldives
09-13 Bhutan 2-8 Maldives
04-09 Bhutan 0-5 Maldives
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល D
                 Iran V Oman
Iran 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-2-0  ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Iran 3-1 Turkmenistan
11-15 Guam 0-6 Iran
03-16 Iran 4-0 India
Oman 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Oman 0-1 New Zealand
11-15 Turkmenistan 2-1 Oman
03-16 Oman 1-0 Guam
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Oman 1-1 Iran
05-13 Oman 3-1 Iran
09-10 Iran 2-2 Oman
07-04 Oman 2-2 Iran
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         India V Turkmenistan
India 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-0-6  ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-15 India 3-2 Maldives
01-16 India 2-1 Afghanistan
03-16 Iran 4-0 India
Turkmenistan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 UAE 5-1 Turkmenistan
11-15 Iran 3-1 Turkmenistan
11-15 Turkmenistan 2-1 Oman
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Turkmenistan 2-1 India
03-11 Turkmenistan 1-1 India
02-10 Turkmenistan 1-0 India
08-08 Turkmenistan 1-2 India
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល E
               Japan V Syria
Japan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 6-1-0  ស៊ុត​បាល់​បាន 22 គ្រាប់ និង​គ្មាន​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​សោះ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Singapore 0-3 Japan
11-15 Cambodia 0-2 Japan
03-16 Japan 5-0 Afghanistan
Syria 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 6-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 26 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Singapore 1-2 Syria
03-16 Iraq 0-1 Syria
03-16 Syria 6-0 Cambodia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Syria 0-3 Japan
01-11 Syria 1-2 Japan
11-08 Japan 3-1 Syria
12-06 Syria 0-1 Japan
02-05 Japan 3-0 Syria
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

       Afghanistan V Singapore
Afghanistan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-0-5  ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 23 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-15 Afghanistan 5-0 Sri Lanka
01-16 India 2-1 Afghanistan
03-16 Japan 5-0 Afghanistan
Singapore 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Singapore 0-3 Japan
11-15 Singapore 1-2 Syria
03-16 Singapore 2-1 Myanmar
    ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Singapore 1-0 Afghanistan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល F
                Iraq V Vietnam
Iraq 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-3-0  ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Chinese Taipei 0-2 Iraq
03-16 Iraq 0-1 Syria
03-16 Iraq 2-2 Thailand
Vietnam 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Vietnam 1-1 Iraq
10-15 Vietnam 0-3 Thailand
03-16 Vietnam 4-1 Chinese Taipei
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Vietnam 1-1 Iraq
07-07 Iraq 2-0 Vietnam
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល G
           Lebanon V Myanmar
Lebanon 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-3  ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-16 Bahrain 2-0 Lebanon
02-16 Uzbekistan 2-0 Lebanon
03-16 Korea Rep 1-0 Lebanon
Myanmar 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Korea Rep 4-0 Myanmar
11-15 Myanmar 3-0 Kuwait
03-16 Singapore 2-1 Myanmar
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Myanmar 0-2 Lebanon
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល H
       Philippines V Korea DPR
Philippines 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-4  ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Bahrain 2-0 Philippines
11-15 Philippines 0-1 Yemen
03-16 Uzbekistan 1-0 Philippines
Korea DPR 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Korea DPR 1-0 Yemen
11-15 Uzbekistan 3-1 Korea DPR
11-15 Korea DPR 2-0 Bahrain
     ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Korea DPR 0-0 Philippines
03-12 Korea DPR 2-0 Philippines
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Uzbekistan V Bahrain
Uzbekistan 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 6-0-1  ស៊ុត​បាល់​បាន 19 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Yemen 1-3 Uzbekistan
02-16 Uzbekistan 2-0 Lebanon
03-16 Uzbekistan 1-0 Philippines
Bahrain 7 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Korea DPR 2-0 Bahrain
02-16 Bahrain 2-0 Lebanon
03-16 Bahrain 3-0 Yemen
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Uzbekistan ឈ្នះ 3 Bahrain ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Bahrain 0-4 Uzbekistan
10-14 Uzbekistan 0-0 Bahrain
12-10 Bahrain 1-1 Uzbekistan
10-10 Bahrain 2-4 Uzbekistan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  • ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាស៊ី​វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​ក្នុង​ពូ​ល​ជុំ​ទី​2 ជប៉ុន អីុរ៉​ង់ អូស្ត្រាលី និង អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត已关闭评论
  • 94 views
  • Hide Sidebar
    A+