ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់ CONCACAF វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​ក្នុង​ពូ​ល​សម្រាប់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ

United States V Guatemala
United States លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។
       3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-16 United States 3-2 Iceland
02-16 United States 1-0 Canada
03-16 Guatemala 2-0 United States
Guatemala លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។
     3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-16 Guatemala 3-1 Honduras
03-16 Guatemala 1-0 El Slavador
03-16 Guatemala 2-0 United State
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត United States ឈ្នះ 7 Guatemala ឈ្នះ 1 ស្មើ 2 ។
  ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 Guatemala 2-0 United States
07-15 United States 4-0 Guatemala
07-13 United States 6-0 Guatemala
10-12 United States 3-1 Guatemala
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  Trinidad & Tobago V St.Vincent
Trinidad & Tobago លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-16 Trinidad & Tobago 0-1 Haiti
03-16 Grenada 2-2 Trinidad & Tobago
03-16 St.Vincent 2-3 Trinidad & Tobago
St.Vincent លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 
          3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 United States 6-1 St.Vincent
11-15 St.Vincent 0-4 Guatemala
03-16 St.Vincent 2-3 Trinidad & Tobago
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Trinidad &Tobago ឈ្នះ 8 St.Vincent ឈ្នះ 1 ស្មើ 1 ។
  ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 St.Vincent 2-3 Trinidad &Tobago
11-12 Trinidad &Tobago 1-1 St.Vincent
11-10 Trinidad &Tobago 6-2 St.Vincent
10-06 Trinidad &Tobago 5-0 St.Vincent
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

          Honduras V El Salvador
Honduras លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។
      3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-16 Nicaragua 1-3 Honduras
02-16 Guatemala 3-1 Honduras
03-16 El Salvador 2-2 Honduras
El Salvador U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។
     3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 Guatemala 1-0 El Salvador
03-16 Nicaragua 1-1 El Salvador
03-16 El Salvador 2-2 Honduras
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Honduras ឈ្នះ 5 El Salvador ឈ្នះ 1 ស្មើ 4 ។
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 El Salvador 2-2 Honduras
06-15 Honduras 2-0 El Salvador
09-14 Honduras 0-1 El Salvador
07-13 Honduras 1-0 El Salvador
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

                   Panama V Haiti
Panama លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។
3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-16 Panama 1-0 El Salvador
03-16 Nicaragua 1-0 Panama
03-16 Haiti 0-0 Panama
Haiti លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។
   3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Haiti 0-1 Jamaica
01-16 Trinidad & Tobago 0-1 Haiti
03-16 Haiti 0-0 Panama
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
03-16 Haiti 0-0 Panama
07-15 Panama 1-1 Haiti
06-09 Haiti 1-1 Panama
03-09 Panama 4-0 Haiti
03-07 Haiti 3-0 Panama
03-61 Haiti 3-1 Panama
08-57 Haiti 3-1 Panama
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

           Costa Rica V Jamaica
Costa Rica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។
3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-15 Costa Rica 1-0 Nicaragua
02-16 Venezuela 1-0 Costa Rica
03-16 Jamaica 1-1 Costa Rica
Jamaica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។
  3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Jamaica 0-2 Panama
11-15 Haiti 0-1 Jamaica
03-16 Jamaica 1-1 Costa Rica
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Costa Rica ឈ្នះ 4 ស្មើ 6 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 Jamaica 1-1 Costa Rica
07-15 Costa Rica 2-2 Jamaica
09-13 Jamaica 1-1 Costa Rica
03-13 Costa Rica 2-0 Jamaica
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

               Mexico V Canada
Mexico លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។
     3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Honduras 0-2 Mexico
02-16 Mexico 2-0 Senegal
03-16 Canada 0-3 Mexico
Canada លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។
     3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 El Salvador 0-0 Canada
02-16 United States 1-0 Canada
03-16 Canada 0-3 Mexico
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Mexico ឈ្នះ 6 Canada ឈ្នះ 1 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-16 Canada 0-3 Mexico
07-13 Mexico 2-0 Canada
10-08 Canada 2-2 Mexico
09-08 Mexico 2-1 Canada
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  • ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់ CONCACAF វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​ក្នុង​ពូ​ល​សម្រាប់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/29  Category:កីឡា