បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​ជុំ​ទី​6​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ

Uruguay (-1+11/2 ) Peru
Uruguay  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Ecuador 2-1 Uruguay
11-15 Uruguay 3-0 Chile
03-16 Brazil 2-2 Uruguay
Peru លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Peru 1-0 Paraguay
11-15 Brazil 3-0 Peru
03-16 Peru 2-2 Venezuela
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Uruguay   ឈ្នះ 5  Peru ឈ្នះ 3 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-13 Peru 1-2 Uruguay
06-12 Uruguay 4-2 Peru
07-11 Peru 0-2 Uruguay
07-11 Uruguay 1-1 Peru
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Argentina (-2 1/2) Bolivia
Argentina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Argentina 1-1 Brazil
11-15 Colombia 0-1 Argentina
03-16 Chile 1-2 Argentina
Bolivia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Bolivia 4-2 Venezuela
11-15 Paraguay 2-1 Bolivia
03-16 Bolivia 2-3 Colombia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត  Argentina  ឈ្នះ 5  Bolivia ឈ្នះ 1 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Argentina 7-0 Bolivia
06-15 Argentina 5-0 Bolivia
03-13 Bolivia 1-1 Argentina
11-11  Argentina 1-1 Bolivia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Venezuela (+1/2) Chile
Venezuela  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Venezuela 1-3 Ecuador
02-16 Venezuela 1-0 Costa Rica
03-16 Peru 2-2 Venezuela
Chile លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Chile 1-1 Colombia
11-15 Uruguay 1-0 Chile
03-16 Chile 2-2 Argentina
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Venezuela ឈ្នះ 1 Chile ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-14 Chile 5-0 Venezuela
09-13 Chile 3-0 Venezuela
06-12 Venezuela 0-2 Chile
07-11 Chile 1-2 Venezuela
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Paraguay (+0+1/2) Brazil
Paraguay  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Peru 1-0 Paraguay
11-15 Paraguay 2-1 Bolivia
03-16 Ecuador 2-2 Paraguay
Brazil លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-15 Argentina 1-1 Brazil
11-15 Brazil 3-0 Peru
02-16 Brazil 2-2 Uraguay
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត  Paraguay   ឈ្នះ 4 Brazil ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Brazil 1-1(P) Paraguay
07-11 Brazil 0-0(P) Paraguay
07-11 Brazil 2-2 Paraguay
06-09 Brazil 2-1 Paraguay
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)