ក្រសួង​ទេសចរ​ណែនាំ ស្តីពី ការពង្រឹង​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​

ភ្នំពេញ:
សរាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​ការពង្រឹង​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​១៣-១៤-១៥-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

ក្រសួង​ទេសចរ​ណែនាំ ស្តីពី ការពង្រឹង​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​

ក្រសួង​ទេសចរ​ណែនាំ ស្តីពី ការពង្រឹង​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​