ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

6 Videos


ដូច​ការគ្រោងទុក​ពិត​មែន ពេលនេះ​គូស្នេហ៍​តារា​ល្បី គង់ ចាន់ ស្រីមុំ និង គឹម សីហា ដែល​បានប្រកាសថា​នឹង​ដឹក​​ដៃ​គ្នា​ទៅ​ក្រេប​ច័ន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ក្រោយ​រៀបការ​រួច​នោះ ពេលនេះ​អ្នក​ទាំង​ពីរបាន​ទៅដល់​ទីនោះ​ហើយ គឺ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព និង ភាព​ផ្អែមល្ហែម​គួរឱ្យ​ច្រណែន ។​

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

M88


​ក្រោយ​ការ​ទៅដល់​ប្រទេស​ជប៉ុន​មិនបាន​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ផង​អ្នក​ទាំងពីរ​ក៏បាន​ធ្វើការ​បង្ហោះ​រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម​បង្ហាញ​​ភ្នែក​មហាជន​ឱ្យ​ស្ងើចសរសើរ​ពី​វាសនា​អ្នក​ទាំងពីរ​មិន​ស្ទើរ​នោះឡើយ ព្រោះតែ​អ្វីដែល​គូស្នេហ៍​ថ្មោងថ្មី​នេះ​​បានបង្ហាញ​សុទ្ធតែ​ស្ដែង​ពី​ភាពស្រស់​បំព្រង​នៃ​ចំណង​ស្នេហ៍​រឹងមាំ​គួរឱ្យ​សរសើរ ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​​រូបភាព​ដ៏​ផ្អែមល្ហែម​របស់​អ្នក​ទាំងពីរ ក្នុងឱកាស​នៃ​ការធ្វើដំណើរ​ទៅ​ក្រេប​ច័ន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន។ ភូមិន្ទ

មើល​បន្ដិច​មើល៍ ផ្អែមល្ហែម​កម្រិតណា​ដែរ ? ​

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ

ទិដ្ឋភាព​ក្រេប​ចន្ទ​ទឹកឃ្មុំ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​របស់ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ