ការអង្កេតបង្ហាញថា ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អនាឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញៈ សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​សៀវភៅ «​ស» ​ដែល​ជា​គោល​នយោបាយ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​លើ​​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​​ និង​ការ​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ពី​​អឺរ៉ុប​​មក​កម្ពុជា​។