ផ្សារ​ទំនើប​សូរិយា​ត្រូវបាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ទៅជា សូរិយា សេន​ធ័​រ ភ័ន​ធ៍​

ភ្នំពេញៈ ​ផ្សារ​ទំនើប​សូរិយា​ត្រូវបាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ទៅជា សូរិយា សេន​ធ័​រ ភ័ន​ធ៍ ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការ​លើកស្ទួយ​វិស័យ​ទេសចរ​ផ្សារ​ទំនើប​សូរិយា នឹងធ្វើ​ការកែប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ទៅជា​ផ្សារ​ទំនើប​ទេសចរណ៍​ដំបូង​គេ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។