សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​ ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ជូន​ឥស្សរជន ​និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​

សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​ ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ជូន​ឥស្សរជន ​និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​ភ្នំពេញ​ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក ​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​មីនា​នេះ នៅ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ភ្នំពេញ មាន​រៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ជូន​ឥស្សរជន និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​មកពី​សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​។​

ពិធី​នេះ​មានការ​ចូលរួម​ពី​អ្នកសារព័ត៌មាន​អាជីព​ជា​សមាជិក​សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​មកពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម មី​យាន​ម៉ា ថៃ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ដល់​ពិធី​នេះ​ផង​ដែរ​៕
សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​ ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ជូន​ឥស្សរជន ​និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​

សហព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ាន​ ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ជូន​ឥស្សរជន ​និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​