ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

​សៀមរាប​៖ ភូមិ​ខ្មែរ ដែលជា​ភូមិ​សម្រាប់​តាំង​បង្ហាញ​ពី​ប្រពៃណី និង​វប្បធម៌​ខ្មែរ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត កំពុង​សាងសង់​ជិត​រួចរាល់​ហើយ​។ គេ​នៅចាំ​ថា កាលពី​ឆ្នាំទៅ​ក្នុងភូមិ​សិប្ប​និ​មិ្ម​ត​នេះ មាន​តាំង​បង្ហាញ​ពី​អង្រុត និង​បំពង់​ទឹកត្នោត​យក្ស និង​ធ្វើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឆ្ងាយ​ជិត​ចាប់អារម្មណ៍ និង​សូម្បី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បាន​ចូល​ទស្សនា​ក្នុងភូមិ​មួយ​នេះដែរ​។ គេ​នៅ​មិនទាន់​ដឹង​ច្បាស់​ទេ​ថា តើ​នៅ​ឆ្នាំនេះ​នៅក្នុង​ភូមិ​ខ្មែរ មាន​តាំង​បង្ហាញ​អ្វីដែល​ប្លែក​ដូច​ឆ្នាំទៅ​មិញ​យ៉ាងណា​នោះទេ​។ សព្វថ្ងៃនេះ ការដ្ឋាន​ភូមិ​ខ្មែរ បាននិងកំពុង​ដំណើរកា​រ​បាន​ប្រមាណ ៧០​ទៅ​៨០​ភាគរយ​ហើយ​។​

​ខាងក្រោយ​នេះ​ជា​រូបភាព​ខ្លះៗ នៃ​ការដ្ឋាន​សំណង់​របស់​ភូមិ​ខ្មែរ​។ សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​

ភូមិ​ខ្មែរ​កំពុង​រៀបចំ​យ៉ាង​ផ្ចិតផ្ចង់​ខណៈដែល​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន្ត​ជិត​មកដល់​