សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ភ្នំពេញ៖ ខណៈដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កាន់តែកៀកចូលមកដល់ គេសង្កេតឃើញថា នៅតាមបណ្តាផលិតកម្ម ក៏ដូចជាខាងស្ថានីយ ទូរទស្សន៍ជាច្រើន បាននាំគ្នាសម្រុកទៅថត MV និង កម្មវិធីសប្បាយៗ ត្រៀមឱកាសបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរ ដែលឈានចូលមក ដល់ពេលឆាប់ៗនេះ ។

ចង់ដឹងថាតារាល្បីៗទាំងអស់នោះ មានការរចនាសំលៀកបំពាក់ ប្រពៃណីស្រស់ស្អាត សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីយ៉ាងណា ទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា៕

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សកម្មភាពតារាល្បីៗ សម្រុកថតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ ត្រៀមឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ