វិធី​ការពារ​៤​ចំណុច​ដើម្បី​កំ​ឲ្យ​មានកូន​ពេល​រួមភេទ​

dnt-news : ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនជា​អ្នក​ពុំបាន​ត្រៀមខ្លួន​ចំពោះ​ការ​មានកូន ឬក៏​ពុំទាន់​ចង់បាន​នៅ​ទ្បើ​យ​នោះ​ភាពស្រពេចស្រពិល​ក្នុង​ចិត្ត ដែល​មក​អន្ទោលតាមប្រាណ​ក្រោយពី​អ្នក​រួមភេទ​រួច​វា​អាច​បង្កឱ្យមាន​ក្តីកង្វល់​ក៏មានដែរ ។​