អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​លើទឹកប្រាក់​ជិត​១០០​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​សាងសង់​ខ្សែ​បញ្ជូន​រង

​ភ្នំពេញៈ គម្រោង​សាងសង់​ខ្សែ​បញ្ជូន​រង​អគ្គិសនី​ជនបទ​ដំណាក់កាល​ទី​៥​និង​ទី​៦​ដែលមាន​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជិត​១០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ខេត្ត​ចំនួន​១៣​ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​និង​ក្រុមហ៊ុន​CHINA National Heavy Machinery Corporation(CHMC) ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត