តើ iPhone ម៉ូឌែលណាខ្លះ ដែលមិនគួរអាប់ដែតទៅប្រើប្រាស់ iOS 9.3?

តើ iPhone ម៉ូឌែលណាខ្លះ ដែលមិនគួរអាប់ដែតទៅប្រើប្រាស់ iOS 9.3?

កាលពីថ្ងៃទី 21 មិនា កន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការចេញផ្សាយជាសាធារណៈ នៅកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ចុងក្រោយ
iOS 9.3 ។ ផ្ទុយទៅវិញក៏ជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើន នៅតែស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនៅឡើយក្នុងការអាប់ដែតទូរស័ព្ទខ្លួន ដើម្បីស្វាគមន៍
កំណែ iOS ថ្មីមួយនោះ។

តើ iPhone ម៉ូឌែលណាខ្លះ ដែលមិនគួរអាប់ដែតទៅប្រើប្រាស់ iOS 9.3?

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តើ iPhone ម៉ូឌែលណាខ្លះ ដែលមិនគួរអាប់ដែតទៅប្រើប្រាស់ iOS 9.3?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
តើ iPhone ម៉ូឌែលណាខ្លះ ដែលមិនគួរអាប់ដែតទៅប្រើប្រាស់ iOS 9.3?

ចុះថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:30 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ