ផែ​ស្វយ័ត​ព្រះសីហនុ​បាន​៣​ពិន្ទុ ការពារជាតិ​ជោគជ័យ​ធំ រីឯ​កំពង់ធំ​ដើរចេញ​មុន​ចប់​ការប្រកួត​

កីឡាករ​របស់​ក្លិប​ក្រសួងការពារជាតិ