ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

នរណា​ក៏​បើក​ភ្នែក​ធំៗ​ពេល​ឃើញ​សម្រស់​និង​រូបរាង​​ដ៏​សែន​សិចស៊ី​របស់​តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​ ​គ្រាន់​តែ​មិន​ដឹង​ថា​ជា​ស្រី​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ​ឬ​ប្រុស​កែ​ភេទដែល​ឈរ​កាច់​រាង​ក្បែរ​រថយន្តទំនើប​​។

 

ប្រទេស​ថៃ​​ល្បី​សំបូរ​បុរស​កែ​ភេទ​​ បើ​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​អាច​​ច្រឡំ​នារី​ពិត​​។ ឃើញ​តារា​ម៉ូដែល​ថៃ​នៅ Moto Expo ទាំង​នេះ អាច​មើល​ដឹង​អត់​ថា​ជា​ស្រី​ឬ​នែ៎…?

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

ម៉ូដែល​រថយន្ត​ថៃ​​​ស្អាត​សិចស៊ី តិច​ខ្ទើយ​​អីទៅ!

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត