តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.1 ទាំងអស់គ្នា

តុះមកទាញយកកំណែ IPSW នៃ iOS 9.3.1 ទាំងអស់គ្នា

តើអ្នកបានអាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.3.1 ហើយឫនៅ? ក្រោយពីបានតាមដានអត្ថបទនេះហើយ
អ្នកនឹងមិនពិបាកក្នុងការរុករក Link ស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់ទាញយកកំណែ File IPSW របស់ iOS 9.3.1
ទៀតនោះឡើយ។ ក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនូវ Link សំរាប់ទាញយករួចជាស្រេចដូចដែលបានរៀបចំនៅខាងក្រោម។
តុះងាកមកទាញយកទាំងអស់គ្នា។

iOS 9.3.1:

9.3.1 (4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6s+): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw

9.3.1 (5G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw

សំរាប់ពពួក iPad