ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

១៥) លោក​ស្រី Lynda Resnick សញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៧២ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន The Wonderful Company ខាង​ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១៤) លោក​ស្រី Maian Ilitch សញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៨៣ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Little Caesars ខាង​ឧស្សាហកម្ម ខាង​វិនិយោគ​ចម្រុះ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១៣) លោក​ស្រី Johnelle Huntសញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៨៤ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន J.B. Hunt Transport Service ខាង​ឧស្សាហកម្ម ដឹកជញ្ជូន​នាំចេញ​នាំចូល មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១២) លោក​ស្រី Zhang Xin សញ្ជាតិ​ចិន វ័យ ៥០ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Soho China ខាង​ឧស្សាហកម្ម អចលនទ្រព្យ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១១) លោក​ស្រី Judy Faulknerសញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៧២ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Epic Systems ខាង​ឧស្សាហកម្ម ផ្នែក​ជួសជុល​ និង ថែរក្សា​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១០) លោក​ស្រី Giuliana Benetton សញ្ជាតិ​អ៊ីតាលី វ័យ ៧៨ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Benetton Group ខាង​ឧស្សាហកម្ម លក់​រាយ​នូវ​សំលៀកបំពាក់ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៩) លោក​ស្រី Wu Yajunសញ្ជាតិ​ចិន វ័យ ៥១ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Longfor Properties ខាង​ឧស្សាហកម្ម អចលនទ្រព្យ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៨) លោក​ស្រី Oprah Winfrey សញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៦២ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Harpo Productions ខាង​ឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ២,៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៧) លោក​ស្រីJin Sook Changសញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៥២ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Forever 21 ខាង​ឧស្សាហកម្ម លក់​រាយ​សំលៀកបំពាក់ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៣,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៦) លោក​ស្រី Doris Fisher សញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៨៤ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Gap ខាង​ឧស្សាហកម្ម លក់​រាយ​សំលៀកបំពាក់ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៣,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៥) លោក​ស្រី Elizabeth Holmesសញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៣២ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Theranos ខាង​ឧស្សាហកម្ម ខាង​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៤,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៤) លោក​ស្រី Pllyanna Chu សញ្ជាតិ​ហុងកុង វ័យ ៥៨ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Kingston Financial ខាង​ឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៤,៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

៣) លោក​ស្រី Chan Laiwaសញ្ជាតិ​ចិន វ័យ ៧៤ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Fu Wah International ខាង​ឧស្សាហកម្ម អចលនទ្រព្យ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៥,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

២) លោក​ស្រី Diane Hendricks សញ្ជាតិ​អាមេរិក វ័យ ៦៩ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន ABC Supply Co. ខាង​ឧស្សាហកម្ម ផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារៈ​សាងសង់​អគារ មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៥,៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

 

១) លោក​ស្រី Zou Qunfei សញ្ជាតិ​ចិន វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន Lens Technology ខាង​ឧស្សាហកម្ម ផលិត​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

 

ស្ត្រី ១៥ រូប​នេះ​ជា​សេដ្ឋី​សហគ្រិន​មាន​ជាង​គេ​បំផុត​ នៅ​លើ​ពិភពលោក

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com