សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ នារី​អាណិកជន​តាម​ស្នេហ៍​

dnt-news : លោក សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ បានចេញ​សម្ដែង​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​មាន​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​សប្ដាហ៍​មកហើយ ជាមួយគ្នានេះ​លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ការសម្ដែង​របស់លោក និង​ក្រុមការងារ​លោក​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ខ្លាំង ព្រោះ​មាន​បងប្អូន​ខ្មែរ​ចូល​ទិញ​សំបុត្រ​ទស្សនា​ច្រើន​មិនដែល​សល់​កៅអី​ឡើយ​។