វៀតណាម​តែង​តាំង​ស្ដ្រី​លើក​ដំបូង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​ប្រថាប់​ត្រា

គណបក្ស​កុម្មុនីស្ដ​វៀតណាម​បាន​តែង​តាំង​ស្ដ្រី​លើក​ទី​មួយ​ឲ្យ​កាន់​តួនាទី​ដ៏មាន​ឥទ្ធិពល​សំខាន់​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​ប្រថាប់​ត្រា​ ដែល​ជា​តួនាទី​មាន​អំណាច​ខ្ពស់​ជាង​គេ​លំដាប់​ទី​៤​នៅក្នុង​ប្រទេស។