ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រកាសដាក់​ផ្ទៃ​ដី​ព្រៃ​៩៥​ម៉ឺន​ហិកតា​ជា​តំបន់​ការ​ពារ

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រកាសដាក់​ផ្ទៃ​ដី​ព្រៃ​៩៥​ម៉ឺន​ហិកតា​ជា​តំបន់​ការ​ពារ