វិធីសាស្ត្រ​ដែលជួយ​ឲ្យ​ការរួម​ភេទ​លើក​ដំ​បូង​ទទួលបាន​ភាព​រីករាយ​

dnt-news : ​ការ​រួមភេទ​ដំបូង​អាច​កើតមាន​ភាព​រំជើបរំជួល និង​មាន​អារម្មណ៍​ភ័យខ្លាច​បំផុត​សម្រាប់​មនុស្ស​ស្រី​។ មាន​មនុស្ស​ស្រី​ជាច្រើន​តែងតែមាន​ការភ័យខ្លាច​នៅពេលដែល​ពួកគេ​ឃើញ​ឈាម​ចេញ​តាម​អវៈយវៈ​ភេទ​។ តើ​ត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​អាច​យកឈ្នះ​លើ​អារម្មណ៍​ភ័យខ្លាច​ទាំងអស់​នៅពេល​រួមភេទ