នៅ​ប្រទេស​ថៃ​បាន​កែច្នៃ​ចាន​ធ្វើ​ពី​ស្លឹក​ឈូក ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​បរិស្ថាន​

dnt-news: ដោយ​ការព្រួយបារម្ភ​ពី​កំណើន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​សម្ភារៈ​សារធាតុ Styrofoam សំយោគ​ចេញពី​សារធាតុ​ប៉ូ​ឡី​ស្ទី​រ៉ែ​ន ដូចជា​ប្រអប់​បាយ​ស្នោ​ជាដើម ដែល​អាច​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​បំពុលបរិស្ថាន បានធ្វើ​ឲ្យ​សកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ អភិវឌ្ឍន៍​ចាន​ដាក់​អាហារ​ធ្វើ​ពី​ស្លឹកឈើ​ឡើង​ដែល​មិន​ជ្រាប​ទឹក​។​