ទឹក​ផ្លែឈើ​រី មាន​សារសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់

dnt-news : តាម​ការស្រាវជ្រាវ​រប​ស់​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ Louisiana State University សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​រកឃើញថា ទទួលទាន​ទឹក​ផ្លែឈើ​រី​មួយ​កែវ​ក្នុងពេល​ព្រឹក​និង​ពេល​ល្ងាច​រយៈពេល​ពីរ​សប្តាហ៍​ជួយ​បង្កើន​ពេលវេលា​ដំណេក​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​វ័យ​ចំណាស់​ដែលមាន​បញ្ហា​ដេក​មិន​លក់បាន​ប្រហែលជា​៩០