អត្រា​មនុស្ស​អត់​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​មានកា​រ​កើនឡើង​ច្រើនជាង​មុន​ ​

dnt-news : សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក បាន​ចំណេញ​ការងារ ២១៥.០០០​កន្លែង​ក្នុង​ខែមីនា ចំណែកឯ​អត្រា​មនុស្ស​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើបាន​កើនឡើង​ច្រើនជាង​មុន​។​