៩៨% ដែល​រក​រូប​ខ្លា​ទាំង​១៦​ក្នុង​រូប​នេះ​មិន​ឃើញ​

វា​ប្រហែល​ជា​ការ​បោក​នៅ​ថ្ងៃ​ April Fool តែ​ល្បិច​ល្បង​ប្រាជ្ញា​នេះ​គឺ​មិន​មែន​ទេ​។ រូបភាព​បន្លំ​ភ្លែក​នៃ​គ្រួសារ​ខ្លា​ក្នុង​ព្រៃ​មួយ​សន្លឹក​​នេះ​កំពុង​ទាក់ទាញ​អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​យ៉ាង​ខ្លាំង ហើយ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​នៅ​អង្គុយ​អេះ​ក្បាល​ ព្រោះ​រក​មិន​ឃើញ​អស់​តាម​លក្ខខណ្ឌ។

 

៩៨% ដែល​រក​រូប​ខ្លា​ទាំង​១៦​ក្នុង​រូប​នេះ​មិន​ឃើញ​

 

ក្រលេក​មើល​មួយ​ភ្លែត មាន​ខ្លា​៤​ក្បាល​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​ច្បាស់​ តែ​ការ​ពិត​ក្នុង​រូប​មួយ​ផ្ទាំង​នេះ​មាន​ខ្លា​ដល់​ទៅ​១៦​ក្បាល​ដែល​បន្លំ​ខ្លួន​ក្នុង​ដើម​ឈើ​និងស្លឹក​ឈើ។ តើ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ពួក​គេ​ដែរ​ទេ? តោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ ជួយ​ប្រាប់​គ្នា​យើង​ផង!

 

ដោយ៖ សុគន្ធី​