ដើម្បី​អនុវត្ត​ផែនការ​រយៈពេល​មធ្យម (MTP)​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ត្រូវការ​៣០​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក

​ភ្នំពេញ​៖ មន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​គម្រោង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ប្រាប់​ដល់​ម្ចាស់ជំនួយ ទាំង​ផ្នែក​ទីភ្នាក់ងារ​ជំនួយ​អន្តរជាតិ​និង​ផ្នែក​ឯកជន​ដើម្បី​កៀរគរ​ថវិកា​ថា​៖

​គម្រោង​តម្លៃ ៣០​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​នឹងត្រូវ​ផ្ដោតទៅលើ​ការពង្រឹង​សមត្ថភាព​ធ​ន​ធាន​មនុស្ស​ក្នុង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ក