សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​ស្ទុះ​ឡើងវិញ​ក្នុង​កម្រិត​មធ្យម​

​dnt-news : ក្រុមការងារ IMF បាន​រកឃើញថា សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​សម្រេចបាន​កំណើន​២,៨%​នៅ​ឆ្នាំមុន ខណៈ​អតិផរណា​បាន​ធ្លាក់​ចុះមក​ត្រឹម -០,៩% ភាគច្រើន​ដោយសារ​ការធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ​ថាមពល ។​