1លានគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់អ្នកនៅលើ យន្តហោះទាំងអស់

បរទេស៖ ដោយសារមាន បញ្ហាបច្ចេសទេស កង់យន្តហោះទាំងអស់ មិនអាចបើកដំណើរបាន ដូច្នះPilot សម្រេចចិត្តហៅ សញ្ញាអាសន្នទៅកាន់ Tower Control ដើម្បីដឹងហេតុការណ៍នេះ ។

ដូចពាក្យគេថារៀនដប់ មិនស្មើនឹងប្រសព្វមួយ ទស្សនាទាំងអស់គ្នាថា Pilot មានបទពិសោធន៍ ប៉ុណ្ណារីករាយកំសាន្តជាមួយ Lookingtoday :

 

1លានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅលើយន្តហោះទាំងអស់

Posted by Dap News on Saturday, 2 April 2016