ក្រសួង​បរិស្ថាន​ បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​ ដែល​​​​បណ្ដាល​ឲ្យ​សមុទ្រ​ប្រែ​ជា​ពណ៌​បៃតង ​និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​ ដែល​​​​បណ្ដាល​ឲ្យ​សមុទ្រ​ប្រែ​ជា​ពណ៌​បៃតង ​និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្នក្រសួង​បរិស្ថាន​ បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​ ដែល​​​​បណ្ដាល​ឲ្យ​សមុទ្រ​ប្រែ​ជា​ពណ៌​បៃតង ​និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន