បុរសម្នាក់ថ្លើមធំហ៊ានលេងសើចជាលោកប៉ូលីសមែន

បរទេស៖ បុរសសក់សម្នាក់ធ្វើជាដើរទៅសួរលោកប៉ូលីស ផ្លូវទៅStation តែធាតុដៃរបស់គេបានលួចយកខ្មោះ

ដៃទៅវិញ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះលួចវ៉ៃខ្មោះបងប៉ូលីសទៀតដោយមិនដឹងខ្លួន នេះជាជំនាញមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្ន។

ចង់ដឹងរបៀបគាត់ធ្វើបែបណាសូមទស្សនាជាមួយLookngtodayទាំងអស់គ្នា:

 

បុររម្នាក់ថ្លើមធំហ៊ានលេងសើចជាលោកប៉ូលីសមែន

Posted by Dap News on Friday, 1 April 2016